Lợi thế cạnh tranh của startup khi mở rộng thị trường mới (phần 1)

ITI Fund_Starbucks_Australia

Khi startup bắt đầu xây dựng thương hiệu, bước đầu tiên và quan trọng là triển khai chiến lược kinh doanh mang lợi thế cạnh tranh phù hợp với từng thị trường hướng đến. Đại học Pennsylvania đã nghiên cứu và xác định ba yếu tố chính quyết định tính dịch chuyển của lợi thế … Read more